O Świetlicy

Opublikowano: środa, 18, luty 2015

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. W naszej świetlicy opieką objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań).

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 11.30 do 16.30.

W roku szkolnym 2014/2015 świetlica szkolna objęła działalnością opiekuńczo – wychowawczą wychowanków z klas I – IV Szkoły Podstawowej.

Dzieci podzielone są na dwie grupy - grupę starszą (uczniowie klas III - IV) oraz grupę młodszą (uczniowie klas I ). 

Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan  pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. 

Zajęcia świetlicowe mają charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem dnia.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

  • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.
  • żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe,
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
  • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
  • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
  • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

 

Kadra:
Nauczyciele - wychowawcy
     mgr Justyna Budak
     mgr Anna Staroń